Sao thủy nghịch hành lần 2: Bạch Dương hãy cẩn thận tiền bạc và sức khỏe

Gọng Kính Aluminium = 300,000₫

Vòng cổ phong thủy = 340,000đ