Đầm suông Sơn Nguyễn tay cánh tiên 31101-31102-31103 – Hồng = 468.000 ₫